[Chắn học] – Bài 4 : Luật đánh chắn

Bài trước: Bài 3- Các cước sắc trên Chắn Vạn Văn
Khi chơi chắn online trên Chắn Vạn Văn không được vi phạm các luật sau:
I>Lỗi treo tranh:

1. Ăn được thành chắn nhưng lại ăn cạ
Vd: Trên tay có chắn cửu vạn, cửu văn, ăn cửu vạn nhưng lại hạ cửu văn xuống chiếu thành cạ [cửu văn, cửu vạn] (đáng nhẽ phải hạ chắn cửu vạn).
Lưu ý: Nếu phạm lỗi treo tranh thì khi Ù, nếu xướng đúng cũng không được ăn tiền.

2. Chíu được nhưng lại ăn thường
Vd: Có 3 quân cửu vạn, bốc được cửu vạn, đáng nhẽ phải chíu thì lại chỉ hạ 1 quân cửu vạn xuống để ăn thường.
Lưu ý: Nếu phạm lỗi này, khi Ù mà xướng đúng thì cũng không được ăn tiền.
II>Lỗi bắt báo:
1. Ăn chọn cạ: Lấy 1 quân trong cạ sẵn có để ăn cạ
Vd: Có cạ [cửu vạn, cửu văn], lấy cửu vạn ăn cửu sách
Chú ý:
– Trường hợp có 1 cửu vạn và 2, hoặc 4 cửu văn không gọi là “có cạ” cửa vạn, văn (Vì cửu văn nằm trong chắn rồi, cửu vạn là quân lẻ). Khi đó vẫn được lấy cửu vạn ăn cửu sách

2. Ăn cạ chuyển chờ: Lấy 1 quân chờ ù để ăn cạ
Vd: Đã có >= 5 chắn, chỉ què cửu vạn, không có ba đầu. Lấy cửu vạn ăn cửu văn để chuyển chờ Ù sang cây khác.Nếu ù sẽ phải đền làng tám đỏ hai lèo.
Chú ý:
– Nếu đang chờ ù ba đầu cửu, lại lấy cửu vạn ăn cửu văn thì là phạm lỗi báo (hoặc nếu cửu văn là quân bốc từ nọc ra mà không ù thì là phạm lỗi bỏ ù)

3. Có chắn cấu cạ: Lấy 1 quân trong chắn sẵn có để ăn cạ
Vd: Có chắn cửu vạn, không có cửu văn, lấy cửu vạn ăn cửu văn.
Chú ý:
– Nếu vi phạm mà cuối ván vẫn Ù thì phải đền tiền cho cả làng theo cước mà mình xướng.
– Nếu người khác Ù thì chỉ mất tiền ván đó chứ không phải đền.

4. Lỗi chờ Chi rộng: Lẻ quân Chi Chi khi bài đã có từ 6 chắn trở lên.
Khi bài có từ 6 chắn trở lên mà lẻ quân Chi Chi, phải đánh bỏ Chi Chi đi nếu có cơ hội đánh được. Nếu không đánh mà giữ lại Chi Chi thì sẽ bị báo là lỗi “chờ Chi rộng” và không được Ù nữa. Trong chế độ chơi “Nâng cao”, nếu người chơi bị báo lỗi “chờ Chi rộng” mà vẫn Ù, thì sẽ phải đền làng.
(B. Ràng buộc với những quân đã bỏ không ăn)

5. Bỏ chắn ăn chắn: Trước đã bỏ không ăn chắn này, sau lại ăn.

6. Bỏ chắn ăn cạ: Lấy 1 quân – mà trước đó đã bỏ ăn chắn – để ăn cạ

7. Bỏ cạ ăn cạ: Lấy 1 quân – mà trước đó đã bỏ ăn cạ – để ăn cạ.

8. Bỏ chắn đánh chắn: Bỏ không ăn 1 con sau lại đánh đúng con đó
Vd: Trước đã bỏ không ăn cửu vạn, nếu sau đó lại:
Lấy cửu vạn ăn cửu vạn => lỗi 5
Lấy cửu vạn ăn cửu văn => lỗi 6
Lấy cửu văn ăn cửu sách => lỗi 7
Đánh cửu vạn đi => lỗi 8
(Chú ý: Được lấy cửu văn/ sách để ăn chắn – tức được bỏ cạ ăn chắn)
(C. Ràng buộc với những quân đã đánh)

9. Đánh cạ ăn cạ: Đã đánh cả 1 cạ (2 quân) đi thì không được ăn bất kỳ cạ nào nữa
Vd: Nếu đã đánh cạ [cửu vạn, văn], sau lại ăn cạ [tam văn, tam sách]

10. Xé cạ ăn cạ: Đã đánh 1 quân trong cạ thì sau không được dùng quân hàng đó để ăn cạ
Vd: Có cạ [Cửu Văn + Cửu Vạn], đánh cửu vạn, sau lại lấy cửu văn để ăn cửu sách

11. Đánh 1 quân rồi sau lại ăn đúng quân đó

12. Đánh cả chắn đi
Vd: Đánh cửu vạn, sau lại đánh tiếp 1 quân cửu vạn nữa
(D. Ràng buộc với những quân đã ăn)

13. Ăn 1 con rồi sau lại đánh đúng con đó

14. Ăn cạ rồi lại ăn chắn cùng hàng
Vd: Đang có một chắn cửu Văn, lẻ cửu Sách. Lấy Cửu Sách ăn Cửu vạn.
Sau đó lại tách 1 quân cửu Văn từ Chắn để ăn Cửu Văn khác (muốn ăn Bòn hoặc Ù bòn) -> Bị báo

15. Đánh cạ khi đã ăn cạ
Vd: Đã ăn cạ tam văn, tam sách,sau đó lại đánh cạ cửu vạn, cửu sách.

16. Ăn cạ đánh con cùng hàng
Vd: Đang có chắn Cửu Sách, lẻ Cửu Vạn. Lấy Cửu Vạn ăn Cửu Văn. Sau đó lại đánh Cửu sách đi (muốn chờ Bạch thủ chẳng hạn) -> Bị Báo

Hết bài học!
Bạn có thể vào chơi ngay hoặc học tiếp bài 5 – cách tính điểm, ăn/ phạt tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published.